Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Opetusmenetelmät

Koulutuksessa huomioimme erilaiset oppijat ja oppimistyylit ja suunnittelemme koulutuksen aina kaikkia osa-alueita harjoittavaksi.

Koulutusmetodit
Satakieli koulutus Oy:n tavoitteena on antaa koulutettaville myönteinen oppimiskokemus. Koulutusmetodimme tukevat opiskelijoiden aktiivista osallistumista oppimisprosessiin aktivoimalla koulutettavat aitoon kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen ja tekemällä oppimisesta hauskaa. Koulutuksessa huomioimme erilaiset oppijat ja oppimistyylit ja suunnittelemme koulutuksen aina kaikkia osa-alueita harjoittavaksi.
Kulttuurin ymmärtäminen
Satakieli koulutus oy:ssä kielten opiskeluun kuuluu myös kulttuurin ymmärtäminen. On tärkeää ymmärtää kielen eri vivahteita ja sanatonta viestintää, tutustua maan tapakulttuuriin ja tiedostaa erilaisia kulttuurieroja. Siksi opiskeltavan kielen kulttuuriin tutustuminen on olennainen osa koulutustamme.
Kurssihallinnointimme koostuu seuraavista osista:
LÄHTÖTASOTESTAUS:

Ennen koulutuksen alkua oikealla tasolla tapahtuvan opetuksen varmistamiseksi.

TARVEKARTOISTUS:

Ennen koulutuksen alkua koulutettavien erityistarpeiden ja -toiveiden määrittämiseksi.

KURSSISUUNNITELMA:

Laaditaan yhdessä tilaajan ja koulutettavien kanssa, jotta kurssi tukee parhaalla mahdollisella tavalla kurssille asetettuja tavoitteita.

OPISKELIJAKOHTAINEN ARVIO

kurssilaisten edistymisestä.

VÄLIARVIOINTI JA LOPPUARVIOINTI,

jotta tiedämme, miten kurssi on vastannut koulutettavien odotuksia.

LÄSNÄOLORAPORTTI

sekä kurssin puolessavälissä että kurssin päätyttyä toimitetaan tilaajan yhteyshenkilölle.

Kielitaidon arviointi

Hakeutuessasi uusiin tehtäviin arvioimme kielitaitosi suhteessa uusiin tehtäviisi ja annamme siitä lausunnon. Kielitaidon arvioinnissa noudatamme EU:n ja Opetushallituksen 6-portaista taitotasoasteikkoa.

Lähtötasotestaus
Ennen koulutuksen alkua tehdään lähtötasotestaus, jolla varmistetaan oikealla tasolla tapahtuva opetus. Lähtötasotestaus koostuu sekä kirjallisesta että suullisesta osiosta. Kirjallisen osion tekemiseen kannattaa varata n. 60-75 min. ja suulliseen henkilökohtaiseen haastatteluun n. 15 min. Lähtötasotestauksen arvioinnissa noudatamme EU:n ja opetushallituksen 6-portaista taitotasoasteikkoa.

 

Taitotasokuvaukset
YLIN TASO

C2 / 6

Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä, ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia.

C1 / 5

Ymmärtää pidempää, normaalitempoista kasvokkaista sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen vaatii jonkin verran ponnistelua. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia. Hallitsee kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti.
KESKITASO

B2 / 4

Ymmärtää normaalitempoista kasvokkaista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellinen puhe tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Tekee puheessa ja kirjoituksessa eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Hallitsee peruskieliopin ja -sanaston hyvin.

B1 / 3

Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat tekstit saattavat tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja peruskieliopin keskeiset rakenteet.

PERUSTASO

A2 / 2

Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen on vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista. Hallitsee yksinkertaisimman peruskieliopin ja keskeisen perussanaston.

A1 /1

Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy löytämään tietoa yksinkertaisista teksteistä. Selviää kaikkein yksinkertaisimmissa puhe-tilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja ääntämisessä on puutteita. Pystyy kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä, joissa on lukuisia kielellisiä puutteita. Tuntee kaikkein yleisimmän perussanaston ja joitakin peruskieliopin rakenteita.