Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kielikoulutus

Satakieli koulutus Oy tarjoaa koulutusta yritysasiakkaille englannin, ruotsin, ranskan, saksan, venäjän ja suomen kielissä. Tarvittaessa järjestämme koulutusta myös muissa kielissä. Koulutuksemme voidaan toteuttaa yksityis-, pari- ja pienryhmäopetuksena kaikilla tasoilla.

VIIKOITTAISET KIELIKURSSIT
Viikottaiset kielikurssit toteutuvat useimmiten kahden oppitunnin mittaisina tapaamisina asiakkaan tiloissa. Viikoittaiset kurssit kestävät yleensä 40–100 oppituntia. Yksi oppitunti on 45 min. Viikoittaisten kielikurssien teemat voidaan valita joko valmiista tuotepaketeistamme tai suunnitella oppilaan/ryhmän toiveiden mukaan. Kurssit voidaan toteuttaa kaikilla tasoilla vasta-alkajista edistyneisiin.
ERIKOISKURSSIT
Olemme laatineet erikseen räätälöityjä kielikursseja koskien mm. liike-elämää, juridiikkaa, pankki-ja rahoitustoimintaa, taloushallintoa, henkilöstöhallintoa, kansainvälisiä suhteita sekä terveydenhuoltoalaa.
INTENSIIVIKURSSIT
Intensiivikurssit ovat 30–60 oppitunnin (1-2 viikon) mittaisia tehokursseja. Intensiivikurssi soveltuu hyvin henkilöille, joiden tarvitsee nopeasti aktivoida kielitaitonsa. Intensiivikurssi on hyvä vaihtoehto myös silloin, kun kielitaito pitää päivittää vastaamaan uusien tehtävien mukanaan tuomiin haasteisiin. Intensiivikurssit soveltuvat keskitason taitajista edistyneisiin.
TEEMAPÄIVÄT
Teemapäivät ovat kestoltaan 4-8 oppituntia ja silloin keskitytään 1-2 asiakkaan valitsemaan pääteemaan. Teemapäiviä voidaan toteuttaa esimerkiksi kerran viikossa tai kerran kuukaudessa. Teemapäivien aiheina voivat olla esim. yritysesittely, yritysvierailut, neuvottelutilanteet, asiakaspalvelutilanteet ja puhelintilanteet. Teemapäivät soveltuvat vasta-alkajista edistyneille.

English
Conversation
Club

Need to activate your skills in spoken English?
This is the club for you!

Click for more information

Haluatko että suunnittelemme teille kurssin?

Opetusmuodot

Yksityisopetus
Yksityisopetus soveltuu henkilöille, jotka toivovat nimenomaan heidän tarpeisiinsa keskittyvää koulutusta. Yksityisopetuksessa kouluttaja pystyy parhaiten huomioimaan koulutettavan henkilön erityistoiveet sekä sanaston että opetusmetodien suhteen. Yksityisopetus sopii hyvin kaikentasoisille osaajille vasta-alkajista edistyneisiin.
Pariopetus
Pariopetus sopii henkilöille, jotka toimivat samankaltaisissa työtehtävissä tai jotka ovat koulutuksen alkaessa samalla lähtötasolla. Pariopetus voidaan toteuttaa kaikilla tasoilla vasta-alkajista edistyneisiin.
Pienryhmäopetus
Pienryhmäopetus soveltuu parhaiten kurssimuodoksi silloin kun yrityksessä on 3- 8 lähtötasoltaan samanlaista koulutettavaa. Ennen ryhmien muodostamista suoritamme tasotestauksen varmistaaksemme oikealla tasolla tapahtuvan opetuksen. Pienryhmäopetus voidaan toteuttaa kaikilla tasoilla vasta-alkajista edistyneisiin.
Lähtötasotestaus
Ennen koulutuksen alkua tehdään lähtötasotestaus, jolla varmistetaan oikealla tasolla tapahtuva opetus. Lähtötasotestaus koostuu sekä kirjallisesta että suullisesta osiosta. Kirjallisen osion tekemiseen kannattaa varata n. 60-75 min. ja suulliseen henkilökohtaiseen haastatteluun n. 15 min. Lähtötasotestauksen arvioinnissa noudatamme EU:n ja opetushallituksen 6-portaista taitotasoasteikkoa.

 

Taitotasokuvaukset
YLIN TASO

C2 / 6

Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä, ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia.

C1 / 5

Ymmärtää pidempää, normaalitempoista kasvokkaista sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen vaatii jonkin verran ponnistelua. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia. Hallitsee kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti.
KESKITASO

B2 / 4

Ymmärtää normaalitempoista kasvokkaista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellinen puhe tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Tekee puheessa ja kirjoituksessa eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Hallitsee peruskieliopin ja -sanaston hyvin.

B1 / 3

Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat tekstit saattavat tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja peruskieliopin keskeiset rakenteet.

PERUSTASO

A2 / 2

Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen on vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista. Hallitsee yksinkertaisimman peruskieliopin ja keskeisen perussanaston.

A1 /1

Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy löytämään tietoa yksinkertaisista teksteistä. Selviää kaikkein yksinkertaisimmissa puhe-tilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja ääntämisessä on puutteita. Pystyy kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä, joissa on lukuisia kielellisiä puutteita. Tuntee kaikkein yleisimmän perussanaston ja joitakin peruskieliopin rakenteita.