Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Englantia pankkitoimihenkilöille

Kurssin tarkoituksena on antaa koulutettaville valmiudet tehokkaaseen ja varmaan viestintään pankkitoimialan kansainvälisissä viestintätilanteissa. Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu kansainvälisen pankkitoimialan asiantuntijoille, jotka haluavat aktivoida ja kehittää kansainvälisen pankkitoimialan työtilanteissa tarvittavaa kielitaitoa sekä saada varmuutta viestintään englannin kielellä.

Kurssi soveltuu alemman keskitason taitajista edistyneille
Keskeisiä työtapoja kurssilla ovat mm. ryhmätyöt, ohjatut keskustelut, roolipelit ja erilaiset presentaatiot. Opetusmateriaali koostuu pääasiassa ajankohtaisista artikkeleista ja harjoituksista, jotka kehittävät kaikkia viestinnän keskeisiä osa-alueita; puheen tuottamista, kuullunymmärtämistä, luetunymmärtämistä ja tekstin tuottamista.
Kurssi koostuu neljästä (4) eri osiosta, joista voidaan valita joko kaikki neljä osiota tai tavoitteiden mukaiset osiot. Yksi osio käsittää 20 oppituntia, á 45 min.
Vastaava kurssi on saatavilla myös ruotsin kielellä

Vaihtoehtona tarjoamme täysin koulutettavien tarpeiden ja toiveiden mukaan räätälöityjä kursseja.

 

English for bank personnel

Sample program

 

Unit 1 – Brush up your terminology
• Private banking
• Corporate banking
• The financial sector
• International banking
• World economics and investments
• Specific client topics
Unit 2 – Communication skills 1
• Presenting facts, figures and graphs visually, describing economic and social trends
• Customer service skills
• Telephone banking skills
• A review of general English (grammar, syntax, structures & pronunciation)
Unit 3 – Communication skills 2
• Presenting facts, figures and graphs visually and describing economic and social trends
• Simulated negotiations and business meetings Presenting company organization and tasks
• Presenting financial products and services
• Case study: financing a project
Unit 4 – Written communication skills
• Selling online banking services
• Writing letters, emails and offers
• Answering customer complaints
• Compiling reports
• A review of general English (grammar, syntax, structures )

Svenska för bankpersonal

Exempel på program

 

Enhet 1 – Bygg upp din vokabulär – del 1
• Privat bankverksamhet
• Företagsbankverksamhet
• Den finansiella sektorn
• Internationell bankverksamhet
• Världsekonomi och investeringar
• Specifika teman enligt kundens önskemål
Enhet 2 – Kommunikationskunskaper 1
• Att presentera fakta, figurer och diagrammer visuellt, att beskriva ekonomiska och sociala trender
• Kunskaper i kundservice
• Telefonsvenska i banktjänster
• En allmän repetition av svenska (grammatik, syntaks, strukturer, uttal)
Enhet 3 – Kommunikationskunskaper 2
• Att presentera fakta, figurer och diagrammer visuellt, att beskriva ekonomiska och sociala trender
• Simulerade förhandlingar och affärsmöten
• Att presentera företag, organisationer och uppgifter
• Att presentera finansiella produkter och tjänster
• Fallstudie: Att finansiera ett projekt
Enhet 4 – Skriftliga kommunikationskunskaper
• Att sälja on-line banktjänster
• Att skriva mejl, e-post och anbud
• Att svara på reklamationer
• Konsten att sammanställa raporter
• En allmän repetition av svenska (grammatik, syntaks, strukturer)