Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Englantia oikeustieteen ammattilaisille

Kurssin tavoitteena on antaa koulutettaville valmiudet tehokkaaseen ja varmaan viestintään juridiikan alan työtilanteissa englannin kielellä. Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu kansainvälisissä yrityksissä, asianajotoimistoissa ja valtionhallinnossa työskenteleville juristeille, jotka haluavat aktivoida ja kehittää ammattialansa työtilanteissa tarvittavaa kielitaitoa sekä saada varmuutta viestintään englannin kielellä.

Kurssi soveltuu keskitason taitajista edistyneille
Keskeisiä työtapoja kurssilla ovat mm. ryhmätyöt, ohjatut keskustelut, roolipelit ja erilaiset presentaatiot. Opetusmateriaali koostuu pääasiassa ajankohtaisista artikkeleista ja oikeustapauksista, jotka kehittävät kaikkia viestinnän keskeisiä osa-alueita; puheen tuottamista, kuullunymmärtämistä, luetunymmärtämistä ja tekstin tuottamista.
Kurssi koostuu kuudesta (6) eri osiosta, joista koulutettava valitsee joko kaikki tai tavoitteidensa mukaiset 1-5 osiota. Yksi osio käsittää 20 oppituntia, á 45 min.
Vastaava kurssi on saatavilla myös ruotsin ja ranskan kielellä

Vaihtoehtona tarjoamme täysin koulutettavien tarpeiden ja toiveiden mukaan räätälöityjä kursseja.

 

English for legal professionals

Sample program
– This course is suitable for preparing for the ILEC (International Legal English Certificate) –

 

Unit 1 – Brush up your terminology part 1
A review of terminology
• UK law and comparative legal systems
• Contract law
• Tort law
• Company law
• Employment law
• A short review of legal news
Unit 2 – Brush up your terminology part 2
A review of terminology
• Sales & Goods/ Property law/ Intellectual
• property rights,
• Financial instruments/ financial transactions
• Competition law
• A short review of legal news
Unit 3 – Communication skills
• Negotiations and meetings
• Describing legal situations
• Presenting legal topics visually and verbally
interviewing – advising clients
Unit 4 – Social English
• Effective telephoning skills
• Effective participation in discussions
• Hosting visits, giving presentations, social etiquette
Unit 5 – Written comprehension English
• Brainstorming general and legal concepts
• Analyzis of selected legal texts and decisions
• Specialized vocabulary related to the main areas of law
• Main structures of grammar and syntax
Unit 6 – Effective legal writing skills
• Writing e-mails, letters and memos
• Summarizing and taking notes in conversations and negotiations
• Specialized vocabulary related to the main area of law
• Main structures of grammar and syntax

Svenska för specialister i juridik

Exempel på program

 

Enhet 1 – Bygg upp din vokabulär – del 1
Upprepning av terminologi
• Rättsväsen i Norden
• Avtalsrätt
• Straffrätt
• Företagsrätt
• Arbetsrätt
• Kort översikt över juridiska nyheter
Enhet 2 – Bygg upp din vokabulär – del 2
Upprepning av terminologi
• Försäljning och varor / förmögenhetsrätt / upphovsrätt
• Finansiella instrument och transaktioner
• Konkurrensrätt
• Kort översikt över juridiska nyheter
Enhet 3 – Kommunikationskunskaper
• Förhandlingar och möten
• Att beskriva juridiska situationer
• Att presentera juridiska teman visuellt och muntligt
• Att intervjua – tillråda kunder
Enhet 4 – Social svenska
• Effektiv telefonsvenska
• Effektiv deltagande i diskussioner
• Att vara värd, att ge presentationer, social etikett
Enhet 5 – Förstålse av skriftlig svenska
• Brainstorming allmänna och juridiska begrepp
• Att analysera utvalda juridiska texter och beslut
• Specialiserad vokabulär angående juridik
• Grammatiska och syntaktiska strukturer
Enhet 6 – Att skriva om juridiska ärenden på ett effektivt sätt
• Att skriva mejl, brev och PM
• Att sammanfatta och anteckna under diskussioner och förhandingar
• Specialiserad vokabulär angående juridik
• Grammatiska och syntaktiska strukturer

Français pour juristes

Programme
– Ce cours est une bonne préparation au Certificat de français juridique (Cfj) de la Chambre de Commerce et d´Industrie de Paris –

 

Unité 1 – Réactivez votre terminologie
Dans les domaines suivants :
• Domaines et sources du droit
• Les institutions européennes- Droit communautaire
• Les acteurs de la justice
• Les droits et les biens
• Les obligations
• Revue de presse
Unité 2 – Réactivez votre terminologie
Dans les domaines suivants :
• Droit des affaires (les structures d´activités ; créer une entreprise, une société ; conclure des contrats ; dissolution, liquidation, reprise)
• Les relations professionnelles dans l´entreprise (droit du travail, engager et licencier des employés, types de contrats…)
• Clients, partenaires et concurrents
• Revue de presse
Unité 3 – Améliorez votre communication orale
• Réunions et négociations
• Décrire des situations juridiques
• Présenter oralement des sujets juridiques variés
• Recevoir et conseiller un client
Unité 4 – Français et relations d´affaires au quotidien
• Communiquer au téléphone avec efficacité
• Discussions formelles et informelles
• Recevoir des visiteurs francophones ; se présenter ; présenter sa société ; étiquette et communication interculturelle.
Unité 5 – Améliorez votre compréhension écrite
• Travail sur la terminologie juridique
• Analyse de textes juridiques sélectionnés, revue de presse
• Vocabulaire spécialisé aux différents domaines du droit
• Structures essentielles de grammaire et de syntaxe
Unité 6 – Améliorez votre communication écrite
• Rédiger avec efficacité des messages électroniques, lettres, présentations et rapports….
• Vocabulaire de la correspondance juridique
• Structures essentielles de grammaire et syntaxe