Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Englantia HR-asiantuntijoille

Kurssin tavoitteena on antaa koulutettaville valmiudet tehokkaaseen ja varmaan viestintään kansainvälisissä henkilöstöhallinnon työtilanteissa. Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu henkilöstöhallinnon asiantuntijoille, jotka haluavat aktivoida ja kehittää kansainvälisissä työelämän tilanteissa tarvittavaa kielitaitoa sekä saada varmuutta viestintään englannin kielellä.

Kurssi soveltuu keskitason taitajista edistyneille
Keskeisiä työtapoja kurssilla ovat mm. ryhmätyöt, ohjatut keskustelut, roolipelit ja erilaiset presentaatiot. Opetusmateriaali koostuu pääasiassa ajankohtaisista artikkeleista ja harjoituksista, jotka kehittävät kaikkia viestinnän keskeisiä osa-alueita; puheen tuottamista, kuullunymmärtämistä, luetunymmärtämistä ja tekstin tuottamista.
Kurssi koostuu neljästä (4) eri osiosta, joista voidaan valita joko kaikki neljä osiota tai tavoitteiden mukaiset osiot. Yksi osio käsittää 20 oppituntia, á 45 min.
Vastaava kurssi on saatavilla myös ruotsin kielellä

Vaihtoehtona tarjoamme täysin koulutettavien tarpeiden ja toiveiden mukaan räätälöityjä kursseja.

 

English for HR professionals

Sample program

 

Unit 1 – Brush up your terminology – part 1
• General perspective about HR management (Functions, the legal environments, strategic aspects, skills for effective HR management)
• The staffing process (Recruitment/selection/orientation/legal framework)
• Employees performance (Evaluation and career development/Job analysis /Training)
Unit 2 – Brush up your terminology – part 2
• Compensation and benefits
• Health and safety
• Human Resources Trends
(downsizing, layoffs, restructuring, new organizational structures)
Unit 3 – Oral Communication skills
• Introducing your company (company HR policies, roles of HR)
• How to interview applicants (including research and selection of candidates)
• How to conduct appraisals
• Meetings and negotiations – how to communicate with confidence in unusual situations
Unit 4 – Written communication skills
• How to write job advertisements
• Writing e-mails and formal letters related to HR issues
• Review of contracts
• Compiling reports
• A review of general English (grammar, syntax, structures )

Svenska för HR specialister

Exempel på program

 

Enhet 1 – Bygg upp din vokabulär – del 1
• Allmänna synpunkter om HR management (Funktioner, juridiska sammanhang, stategiska synpunkter, kunskaper för effektiv HRM)
• Anställningsprocessen (rekrytering/val/orientation/juridiska frågor)
• Anställdas prestation (Evaluering och karriärutveckling / Arbetsanalys / Utbildning)
Enhet 2 – Bygg upp din vokabulär – del 2
• Ersättningar och förmåner
• Hälsa och säkerhet
• Trender inom HR (förminsking av personal, permitteringar, omstrukturering, nya organisationsstukturer)
Enhet 3- Muntliga kommunikationskuskaper
• Presentera ditt företag (företagets HR policies, roller av HR)
• Konsten att intervjua sökande (inklusive analys och urval av kandidater)
• Konsten att utföra utvärderingar
• Möten och förhandlingar – hur kommunicerar man på ett tillförlitligt sätt i en ovanlig situation
Enhet 4 – Skriftliga kommunikationskunskaper
• Hur skriver man arbetsannonser, konsten att skriva mejl och formella brev angående HR-ärenden
• Att granska kontrakt
• Att sammanställa rapporter
• En allmän repetition av svenska (grammatik, syntaks, strukturer)