Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Englantia taloushallinnon ammattilaisille

Kurssin tavoitteena on antaa koulutettaville valmiudet tehokkaaseen ja varmaan viestintään kansainvälisissä taloushallinnon alan työtilanteissa. Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu taloushallinnon ammattilaisille, jotka haluavat aktivoida ja kehittää taloushallinnon työtilanteissa tarvittavaa kielitaitoa sekä saada varmuutta viestintään englannin kielellä

Kurssi soveltuu keskitason taitajista edistyneille
Keskeisiä työtapoja kurssilla ovat mm. ryhmätyöt, ohjatut keskustelut, roolipelit ja erilaiset presentaatiot. Opetusmateriaali koostuu pääasiassa ajankohtaisista artikkeleista ja harjoituksista, jotka kehittävät kaikkia viestinnän keskeisiä osa-alueita; puheen tuottamista, kuullunymmärtämistä, luetunymmärtämistä ja tekstin tuottamista.
Kurssi koostuu neljästä (4) eri osiosta, joista voidaan valita joko kaikki neljä osiota tai tavoitteiden mukaiset osiot. Yksi osio käsittää 20 oppituntia, á 45 min.
Vastaava kurssi on saatavilla myös ruotsin ja saksan kielellä

Vaihtoehtona tarjoamme täysin koulutettavien tarpeiden ja toiveiden mukaan räätälöityjä kursseja.

 

English for financial management issues

Sample program

 

Unit 1 – Brush up your terminology part 1
• Basic financial accountancy
• Basic management accountancy
• Banking and insurance
• Financial markets/Corporate investments
• Reviewing Financial news
• Specific client topics
Unit 2 – Brush up your terminology part 2
• Company organization and basic company law
• Mergers and acquisitions
• Companies and business environment
• Ethics and corporate governance
• Reviewing Financial news
• Specific client topics
Unit 3 – Communication skills
• Presenting facts, figures and graphs visually
( describing economic and social trends, assessing a company performance)
• Simulated negotiations and business meetings
• Presenting company, organization and tasks
• Case study: financing a project
Unit 4 – Written and listening communication skills
• E-mails, fax and letters
• Compiling general and financial reports
• Take notes on business meetings
• A review of general English (grammar, syntax, structures )

Svenska för finansförvaltingsärenden

Exempel på program

 

Enhet 1 – Bygg upp din vokabulär – del 1
• Elementär finansiell bokföring
• Elementär förvaltningbokföring
• Banktjänster och försäkringar
• Finansiella marknader / företagsinvesteringar
• Översikt över finansiella nyheter
• Specifika teman enligt kundens önskemål
Enhet 2 – Bygg upp din vokabulär – del 2
• Företagsorganisation och elementär företagsrätt
• Fusion och förvärv
• Företag och affärsmiljön
• Etik och företagsförvalting
• Översikt över finansiella nyheter
• Specifika teman enligt kundens önskemål
Enhet 3 – Kommunikationskunskaper
• Att presentera fakta, figurer och diagrammer på ett visuellt sätt
• Konsten att beskriva ekonomiska och sociala trender
• Att evaluera företagets prestation
• Simulerade förhandlingar och affärsmöten
• Att presentera företag, organisation och uppgifter
• Fallstudie: att finansiera ett projekt
Enhet 4 – Skriftliga kommunikationskunskaper och lyssnande
• Mejl, fax och brev
• Att sammanställa almänna och finansiella rapporter
• Att antecka i affärsmöten
• En allmän repetition av svenska (grammatik, syntaks, strukturer)

Deutsch für den Bereich des Finanz-Managements

Programmbeispiel

 

Einheit 1 – Wiederauffrischen der Fachterminologie, Teil 1
• Elementares Rechnungswesen
• Bankwesen und Versicherung
• Finanzmärkte/Unternehmensbeteiligungen
• Bewertung von Börsenberichten
• Spezielle Kunden-Themenfelder
Einheit 2 – Wiederauffrischen der Fachterminologie, Teil 2
• Unternehmensorganisation und Gesellschaftsrecht
• Fusionen und Übernahmen
• Firmen und das wirtschaftliche Umfeld
• Geschäftsethik & Grundsätze der Unternehmensführung
(“corporate governance“)
• Bewertung von Börsenberichten
• Spezielle Kunden-Themenfelder
Einheit 3 – Kommunikationsfertigkeiten
• Präsentation von Fakten, Zahlen und Grafiken
• Beschreibung von wirtschaftlichen und sozialen Trends Einschätzung von Firmeneffizienz
• Simulierte Verhandlungen und Arbeitsbesprechungen Firmenpräsentation, Organisation und Funktionen
• Fallstudie: Projektfinanzierung
Einheit 4 – Schriftliche Kommunikation und Hörverständnis
• E-Mails, Faxe und Briefe
• Erstellung von Geschäftsberichten
• Notizen erstellen bei Sitzungen
• Wiederholung der Allgemeinsprache Deutsch (Grammatik, Syntax und Strukturen)